Vuokrausehdot

1§ Soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan vuokrasopimukseen, kun yrittäjä tarjoaa yksityiselle asiakkaalle taikka kahden tai useamman asiakkaan ryhmälle vuokrakalustopalveluja. Ehtoja sovelletaan myös soveltuvin osin kun vuokrakalustopalveluja tarjotaan toisille yrityksille tai yhteisöille.

2§ Määritelmä

Vuokrakalustopalvelulla tarkoitetaan näissä ehdoissa minkä tahansa tuotteen vuokraamista vastinetta vastaan asiakkaan käyttöön määräajaksi.

3§ Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy ja nämä ehdot tulevat osapuolia sitoviksi, kun ehdot ovat olleet asiakkaan saatavilla ja osapuolet ovat sopineet tuotteen tai tuotteiden vuokraamisesta määritellyksi ajaksi.

4§ Maksuehdot

Vuokrahinta kokonaisuudessaan tulee todistettavasti suorittaa ennen vuokrauksen tai ohjatun tapahtuman alkamista. Yrittäjä voi erikseen hyväksyä suosituksia lievemmät maksuehdot. Tällöin maksuehdoista tulee selkeästi ilmoittaa myös asiakkaalle. Lievemmät maksuehdot eivät poista asiakkaan maksuvelvollisuutta peruutustapauksissa.

5§ Asiakkaan oikeus purkaa sopimus

Mikäli asiakas tai hänen kanssaan samassa taloudessa elävä läheinen henkilö äkillisesti sairastuu vakavasti, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee, asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus ja saada takaisin vuokrakalustopalvelusta maksettu hinta täysimääräisenä. Maksuja ei kuitenkaan palauteta, mikäli vuokrakaluston käyttäminen on jo aloitettu.

Esteestä on ilmoitettava viipymättä. Palvelun käyttämisen estävä sairaus ja tapaturma on osoitettava lääkärintodistuksella.

Asiakkaan oikeus purkaa sopimus ilman erityistä syytä:
- viimeistään 7 päivää ennen vuokrauksen alkamista ilman kustannuksia.
- myöhemmin kuin 7 päivää mutta viimeistään 2 päivää ennen vuokrauksen alkamista maksamalla 50% vuokrauksen kokonaishinnasta.
Mikäli sopimus puretaan myöhemmin tai asiakas ei ilmoita yrittäjälle ennen vuokrauksen alkamista siitä, ettei hän käytä vuokrakalustopalvelua, yrittäjällä on oikeus periä vuokrakalustopalvelun koko hinta.

Asiakkaan on aina ilmoitettava siitä, ettei hän käytä vuokrakalustopalvelua tai käyttää oleellisesti sovittua vähemmän, esimerkiksi henkilömäärä tai kestoaika muuttuvat sovitusta. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti tai muutoin olosuhteet huomioiden tarkoituksenmukaisella tavalla yrittäjän ilmoittamaan osoitteeseen. Sopimus katsotaan puretuksi tai muutetuksi sillä hetkellä, kun asiakkaan ilmoitus on saapunut yrittäjälle. Mikäli asiakas osoittaa, että ilmoitus on annettu oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, katsotaan ilmoituksen tulleen perille sinä ajankohtana, jolloin sen säännönmukaisesti olisi pitänyt saapua yrittäjälle, vaikka ilmoitus myöhästyisi tai ei tulisi perille.

Mikäli yrittäjä saa myydyksi saman vuokrakalustopalvelun kolmannelle, yrittäjä on velvollinen palauttamaan asiakkaalle vuokrakalustopalvelusta aikaisemmin maksetun hinnan siltä osin kuin se on saatu kolmannelta.

6§ Yrittäjän oikeus purkaa sopimus

Yrittäjällä on oikeus purkaa sopimus tai keskeyttää vuokrauksen suorittaminen mikäli ylivoimainen este, kuten tulipalo, luonnonmullistus, viranomaisten toimenpide, lakko tai muu näihin verrattava ennalta arvaamaton ja yrittäjästä riippumaton tapahtuma estää tai olennaisesti vaikeuttaa vuokrauksen toteuttamista. Jos sopimus puretaan, asiakkaalle on palautettava koko maksettu hinta ja jos vuokrauksen suorittaminen keskeytetään, toteutumatonta osaa vastaava hinta.
Yrittäjän on viipymättä ilmoitettava asiakkaalle esteestä, jonka vuoksi vuokrausta ei toteuteta.

Yrityksen henkilökunnalla on oikeus keskeyttää asiakkaan vuokrakaluston käyttö tai kieltää yksittäistä henkilöä sitä käyttämästä, mikäli osallistuja ei noudata varomääräyksiä tai henkilökunnan ohjeita. Ääritapauksessa voidaan koko vuokraus perua, mikäli osallistujien fyysinen tai henkinen kunto ja käyttäytyminen antavat siihen aihetta.

7§ Vastuu sopimuksen toteuttamisesta

Yrittäjä vastaa siitä, että asiakas saa sopimuksen mukaiset palvelut sellaisena kuin ne on markkinoitu tai sellaisena kuin kunkin varauksen osalta on erikseen sovittu.

8§ Osapuolten vastuu ja vahingonkorvaukset

Asiakkaalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka yrittäjän suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut, jos virhe tai vahinko johtuu yrittäjän tai hänen apunaan käyttämän muun elinkeinonharjoittajan huolimattomuudesta. Korvattavia vahinkoja ovat esimerkiksi virheestä asiakkaalla aiheutuneet ylimääräiset menot ja hyödyttömiksi käyneet kulut.

Yrittäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta ennalta-arvaamattomasta syystä, jota yrittäjä tai hänen apunaan käyttämä elinkeinonharjoittaja ei olisi voinut estää mahdollisimman huolellisesti menetellenkään. Yrittäjän on ilmoitettava asiakkaalle esteestä viipymättä ja pyrittävä toimimaan niin, että asiakkaan kärsimä vahinko jää mahdollisimman pieneksi.

Asiakkaan on noudatettava vuokrakaluston käyttämiseen liittyviä yrittäjän antamia ohjeita ja määräyksiä ja hän on vastuussa vahingoista, jotka hän aiheuttaa yrittäjälle tai kolmansille osapuolille.

Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että hänellä on vakuutusturva, jonka hän katsoo tarvitsevansa.

Jos asiakas ei käytä kaikkea sovittua vuokrakalustoa tai käyttää niitä vain osittain, hänellä ei ole tällä perusteella oikeutta hinnan alennukseen tai maksun palautukseen.

9§ Huomautukset ja riitojen ratkaisu

Asiakas on velvollinen tekemään välittömästi yrittäjälle tai tämän edustajalle huomautuksen mahdollisista puutteista, jotka voidaan korjata jo vuokrakaluston käytön aikana. Muut mahdolliset huomautukset, joita ei olisi voitu korjata vuokrakaluston käytön aikana ja korvausvaatimukset on tehtävä kirjallisesti yrittäjälle normaalisti viimeistään kuukauden kuluttua palvelun käytön päättymisestä.

Mikäli asiakas ja yrittäjä eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Mikäli asia saatetaan tuomioistuimen käsiteltäväksi, niin asia käsitellään Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

 

Vuokrakalustoa koskevia määräyksiä

1§ Vuokralleottaja on velvollinen tarkastamaan vastaanottamansa tuotteet. Vuokralleottaja kuittaa allekirjoituksellaan vastaanottaneensa vuokrasopimuksessa olevat tuotteet.

2§ Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrakalustolle huolimattomuudesta tai virheellisestä käsittelystä tai puutteellisesta puhdistuksesta aiheutuneet kustannukset. Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuneista kustannuksista.

3§ Osallistujat käyttävät vuokrattavaa kalustoa omalla vastuullaan ja ovat vastuussa aiheuttamastaan vahingosta itselle, laitteistoille tai kolmansille osapuolille.

4§ Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan tuhoutuneen tai kadonneen kaluston uushankinta-arvon.

5§ Vuokralleantaja ei vastaa vuokralleottajan kaluston käytöstä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä kustannuksista tai vahingoista.

6§ Vuokralleottajalle ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta kolmannelle henkilölle ilman vuokralleantajan kirjallista lupaa. Vuokralleottaja on velvollinen ilmoittamaan vuokralleantajalle, missä vuokrakalustoa kulloinkin käytetään.

7§ Mikäli vuokralleottaja rikkoo sopimuksen ehtoja tai laiminlyö maksettavaksi erääntyneet vuokramaksut, on vuokralleantajalla oikeus purkaa sopimus ja ottaa vuokrattu kalusto haltuunsa vuokralleottajaa kuulematta. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokralleantajalle aiheutuneet kustannukset.

8§ Ellei toisin sovita, vuokra maksetaan käteisellä noudettaessa vuokrakalusto. Vuokra-ajan ylimenevältä ajalta lankeava vuokra maksetaan vuokrakaluston palautuksen yhteydessä.